3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

John McEntee، Trump Aide، از حوادث امنیتی محروم است، اما پیوستن به کمپین انتخاب مجدد

پشتیبانی شده توسط سیاستگذاران جان McEntee Trump Aide درمورد مسئله امنیت محاصره می شود اما در انتخابات شرکت می کند CampaignBy MICHAEL D SHEAR و MAGGIE HABERMANMARCH 13 2018 Continue reading main storyShare این صفحه Continue reading main window storyframe magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 window magnum headlineBalancer window magnum headlineBalancer window initialize magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var شکل fragment storyHeader var html header header headMeta mediaActionOverlay s